ESP (English for Specific Purposes)

(In the Process…)

امروزه در دنیای تجارت، داشتن دانش انگلیسی تجاری برای حضور موفق در بازارهای بين المللی همواره در برنامه تمامی مدیران و کارکنان شركتهای بزرگ بعنوان اصلی ترين استراتژی کسب و کار مطرح بوده؛ و لذا کارکنان و مدیرانی در این بازار رقابتی موفق عمل خواهند کرد كه مسلط به انجام مکالمات انگلیسی تجاری و مکاتبات انگلیسی تجاری باشند.

از همین رو ما در سیستم آموزشی 2+5 اقدام به گردآوری و برگزاری دوره های تخصصی آموزش زبان انگلیسی بازرگانی ویژه کلیه مدیران و کارکنان ارشد و میانی شرکتها، بانک ها، موسسات دولتی، کار آفرینان، مدیران و کارکنان بخش فروش و بازاریابی و همچنین علاقمندان به آشنایی با مفاهیم بازرگانی جهت انجام مراودات تجاری به زبان انگلیسی نموده ایم.